گاه نامه ویکی تماس شماره 63 – ویکی بانکداری دیجیتال

منتشر شده در 6 بهمن 1399
گاه نامه ویکی تماس 63 -بانکداری دیجیتال شماره 8

فهرست گاه نامه ویکی تماس شماره 63 – ویکی بانکداری دیجیتال

نگاهی بر آنچه در این شماره خواهید خواند

سرمقاله؛ نظام کارمزد، بیمار رها شده

علیرضا بزرگمهری

…ســرمایه کشــور در قالــب دســتگاه‌های پــوز از کشــورخــارج می‌گــردد، فشــار ســنگین بــر شــبکه آنلایــن کشــور وارد می‌آیــد، هزینــه ســنگین بــه سیســتم بانکــی کشــور تحمیــل می‌گــردد، کیــف پــول و تراکنش‌هــای آفالیــن فراگیــر نمی‌شــود، شــهروندان ازامکانــات لازم در دنیــای دیجیتالـی امـروز برخـوردار نیسـتند، همـه و همـه بـه ایـن علــت کــه بانــک مرکــزی هنــوز نتوانســته شــهامت کافــی در تصحیـح نظامـی کـه بـزرگ و کوچـک ایـن صنعـت بـه اشـکالات متعـدد آن معترف‌انـد را به‌خــرج دهــد؛ بـا ایـن اسـتدلال کـه زمانـی اصنـاف در مقابـل آن مقاومـت کردنـد.یــک روش غلــط و پــر از مفســده را بــه هــزار خــون دل ادامــه می‌دهیــم کــه پــر از ناهنجــاری اســت، چــه بــرای بانــک مرکــزی، چــه بــرای سیســتم بانکــی، چــه بــرای ارائــه چه بــرای شــرکت‌های پرداخــت و نهایتــاً بــه ســرویس‌های متــداول دنیــا بــرای شــهروندان. صرفــا ایــن علــت کــه پذیرنــدگان را بــا یــک روش غلــط عــادت داده‌ایــم و حــالا شــهامت لازم را بــا وجــود ابزارهــای لازم نمی‌توانیــم به‌ خــرج دهیــم…

چالش های کسب و کاری شبکه های پرداخت الکترونیکی

اکبربیاتی صالح

…کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک در این نشست گفت: با تأسیس شرکت شاپرک و ایجاد این شرکت با هدف رگولاتوری این صنعت، این نظام سر و شکلی پیدا کرد و اقدامات خوبی انجام شد، این شرکت فاصله‌ای بین شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات پرداخت و بانک‌ها ایجاد نمود و ابعاد و مقرراتی هم در این خصوص وضع شد که اهداف حاکمیت را در این خصوص تأمین کند.حدود ۷-۸ سال از تأسیس شاپرک و نظام‌بخشی آن گذشته است و امروز این صنعت پربار است و می‌بینیم که حداکثر دو درصد گردش مالی کشور و خریدها به‌صورت نقد است که الان خیلی کمتر هم شده است و طبیعتاً نقش بسیار بزرگی را این صنعت در عرصه پرداخت و مقابله با حوادثی مثل بیماری کوید-۱۹ داشته است.او درباره کارمزد هم گفت: کارمزد اصلی‌ترین چالش صنعت پرداخت است که سال‌هاست مورد توجه این صنعت بوده است و طبیعتاً مدل‌های موفق دنیا که اکثر کشورهایی که این صنعت را به بالندگی بردند از مدل کارمزدی ما استفاده نمی‌کنند، بلکه از مدل‌های دیگری استفاده می‌کنند که منافع بازیگران را به شکل مؤثری تأمین کند، این‌جا فعلاً بانک‌ها هستند که این هزینه‌ها را تأمین می‌کنند و هزینه زیادی به آن‌ها تأمین می‌شود…

گزارش نشست تخصصی رابطه کربنکینگ و فن آوری دیجیتال

اکبربیاتی صالح

…در این نشست تخصصی نماینده بانک سپه به ارائه تجربه بانک در ادغام چندین بانک در آن پرداخت و گفت زیرساخت‌های بانک سپه مناسب بود که توانستیم حدود ۳۵ میلیون حساب و ۲۵ میلیون کارت بانک‌های ادغامی‌را بدون آن‌که در جزئیات و رمزهای آن تغییر ایجاد شده باشد به بانک منتقل کنیم.سید مهدی حسینی در این نشست گفت: هرچه شما نسبت به تغییرات تکنولوژی واکنش‌های دقیق‌تری داشته باشید موفق‌تر خواهید بود. به نظر می‌رسد در این مبحث پارادایم جدیدی مطرح شده است، باید ببینیم توانسته‌ایم در این سفر دیجیتالی پاردایم را ایجاد کنیم.موضوع اصلی این است که بتوانیم با تغییرات فن‌آوری خود را تطبیق دهیم و تصور خود را متحول کنیم و مدل‌های کسب‌وکار جدیدی به وجود بیاید و خدمات جدیدی به مشتریان بر حسب حوزه کاری ارائه شود.محمد صادقی هم در ادامه گفت: تحول بر پایه دیجیتال است. در زمانه‌ای هستیم که تحول بر فضا حاکم شده است و ما باید خود را با آن هم‌راستا کنیم. باید تحول را در جنبه‌های مختلف توجه کنیم و محیط را برای تغییر از نظرهای مختلف آماده کنیم و مشتری‌هایمان را هم نسبت به تغییرات مجاب کنیم. باید به این بلوغ برسیم که بانک تمامی‌خدمات را نمی‌دهد و به‌دنبال راه‌های دیگری برای سرویس گرفتن باشیم…

چالش ها و فرصتهای هویت دیجیتال در اکوسیستم ICT

اسمهان حکاک – لیلا یوسفی

…پروژه هویت‌های دیجیتالی، بخشی از طرح مشترک خصوصی-دولتی ID2020 است که به‌منظور تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ( SDG موسوم به سند 2030 ) به اجرا در می‌آید؛ یکی از اهداف این طرح، ایجاد هویت رسمی برای تمام مردم کره زمین تا سال 2030 است. البته شاید هنوز زمان زیادی تا رسیدن این IDها به دست مهاجرین پیش رو داشته باشیم، اما فن‌آوری مورد استفاده بسیار نویدبخش است. به‌عنوان مثال پناه‌جویان در صورت ورود به این سیستم، در هر جای دنیا می‌توانند خدمات و کمک دریافت نمایند.سازمان ملل می‌خواهد دریافت خدمات مورد نیاز برای دارندگان این اسناد هویتی دیجیتال را تضمین کند، هدفی که جنبه سیاسی آن بیشتر از ابعاد فنی است و بنابراین برآورده ساختن‌اش بسیار دشوار خواهد بود.اگرچه مفهوم هویت دیجیتال جهانی است، در بین کشورهای با درآمد سرانه بالا، بسته به سیاست‌های هر کشور، هویت دیجیتال نشان‌دهنده ارتقای شناسایی شهروندان داخلی و جهانی در ارائه خدمات است. در ابتدا کشورهایی مانند بلژیک، استونی، فنلاند، فرانسه، کره جنوبی و سنگاپور و برخی کشورهای با درآمد سرانه بالای دیگر، برای ایجاد اکوسیستم هویت دیجیتال خود از زیرساخت‌های هویت بنیادی و احراز هویت حضوری موجود استفاده کرده‌اند و توانسته‌اند خدمات عمومی را به‌طور مؤثرتری ارائه دهند…

گاه نامه ویکی تماس شماره 63 - ویکی بانکداری دیجیتال 1 - 57503
گاه نامه ویکی تماس شماره 63 - ویکی بانکداری دیجیتال 2 - 57503

مجله اینترنتی ویکی تماس

شماره 63 – ویکی بانکداری دیجیتال
نسخه کامل گاه‌نامه را از اینجا تهیه نمائید

گزارش نشست تخصصی جایگاه کیف پول در نمایشگاه تراکنش

اکبربیاتی صالح

…فائز درباره سند بانک مرکزی درباره کیف پول گفت: هر کس این سند را بخواند می‌فهمد که حکومت دغدغه‌هایی دارد که صرفاً می‌خواهد آن‌ها را حل کند. البته دو بند هم برای کسب‌وکار نوشته‌اند. این دستورالعمل با هدفی نوشته شده است که کل اکوسیستم را پوشش نمی‌دهد و به اعتقاد من کسب‌وکار در این سند خوب دیده نشده است.او افزود: در کشوری هستیم که کارمزد و پول دادن بابت خدمتی که داده می‌شود، در جامعه جا نیفتاده و همه به‌دنبال سرویس رایگان هستند. درحالی‌که باید یک نظام کارمزدی تعریف شود. اگر این روند پیش برود، نظام پرداخت کشور به مشکل خواهد خورد.او در پاسخ به این سؤال که آیا شکل‌گیری کیف پول باید از پایین به بالا باشد و کیف‌های پول موفق چگونه بوده‌اند؟ گفت: چون اکوسیستم بانکی ما شبیه دیگر کشورها نیست و شرایط خاص خودمان را داریم، استفاده از تجربیات بین‌المللی باید با احتیاط صورت گیرد. در کشور ما آن‌چه که اتفاق می‌افتد و شبکه بانکی به آن عادت کرده این است که، وقتی یک تکنولوژی جدیدی می‌آید، حاکمیت اجازه می‌دهد مدتی در تهران فعالیت کند و بعد الزامات قانونی آن را تکلیف می‌کند. این روش خوبی است. در کیف پول هم همین مسأله اتفاق افتاده است…

گزارش نشست تخصصی خلاء‌های نوآوری در صنعت بانکداری و پرداخت

اکبر بیاتی صالح

…در این نشست از این‌که بانک‌ها به جای نوآوری در ارائه خدمات خود به‌دنبال کسب درآمد صرف از کارمزد تراکنش‌های بانکی هستند، انتقاد شد و این‌که در کشورمان بروکراسی همراهی لازم برای نوآوری ندارد.در این نشست، هم‌چنین تأکید شد که بانک‌ها برای ارائه سرویس‌های جدید باید به‌دنبال نوآوری باشند، ضمن این‌که بخشی از خدمات و سرویس‌های خود را برون‌سپاری کنند و تلاش نکنند که خود را به‌عنوان رقیب برای استارتاپ‌ها و سرویس دهندگان خدمات پرداخت اینترنتی تلقی کنند.دانشور در این نشست گفت: در ایران کسانی که نوآوری می‌کنند، بسیار افزایش یافته و با وجود همه مشکلات، این نوآوری‌ها بخشی از زندگی ما را راحت کرده است. در نوآوری بانک‌ها به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اقتصادی کشور نقش بسیار زیادی را ایفا می‌کنند.او که مدتی در انگلستان زندگی می‌کرده گفت: وقتی من وارد ایران شدم هر زمانی که کوچک‌ترین تغییراتی را می‌خواستیم انجام دهیم جلوی آن را می‌گرفتند.دانشور گفت: چیزی که نه سال پیش به آن رسیدم این است که اگر منتظر باشیم که فضا برای کار آماده شود جای اشتباهی آمده‌ایم و ایران آن‌جا نیست؛ بااین‌حال برای تغییرات اصرار داریم و باید با همه سختی‌ها و پیچیدگی‌ها تلاش کنیم. باید بگویم امسال سال بسیار سختی بود و نشان داد شرکت‌های دانش‌بنیانی که ما در آن فعالیت می‌کنیم، اگر ده درصد امید حمایت داشتیم هم باید آن را تغییر می‌دادیم…

پیشنهاد سردبیر

خوش آمدید!

لطفا از طریق فرم زیر به حساب کاربری خود وارد شوید

بازیابی گذرواژه

لطفا جهت بازیابی گذرواژه، نام کاربری و یا ایمیل خود را وارد نمائید.

ورود / عضویت

Add New Playlist