گاه نامه ویکی تماس شماره 31 – ویکی بازار پول و سرمایه

منتشر شده در 19 آذر 1399
گاه نامه ویکی تماس شماره 31 -بازار پول و سرمایه شماره 2

فهرست گاه نامه ویکی تماس شماره 31 – ویکی بازار پول و سرمایه

نگاهی بر آنچه در این شماره خواهید خواند

سرنوشت پنهان

سمیرا روانخواه

بنظر می رسد واقعیت شکل پنهانی از قضایاست که یا آنقدر پیچیده هستند که ما از درک آنها عاجزیم یا آنقدر ساده که باورشان نداریم. میان این دو رشته از قضایا وحدت بی میانجی هرگز وجود ندارد، مگر آن که طی یک فرآیند طولانی از پایین ترین سطح آغاز و به بالاترین صورت خود پایان یابد. این وسط هر شکافی که حاصل آید، خواه ناخواه معلول همین فرآیندها است. «دنیای عنان گسیخته « ای که گیدنز از آن نام می برد همان واقعیتی است که در فرآیندی بفهمی نفهمی شناخته شده به زور از اطراف و اکناف همان راهی را می رود که خود میخواهد. آنچه که جای بسی تاسف است اینکه در مسیر خود هر چه را که بر سر راه باشد دیده ندیدهدرمی نوردد. شاید هم این عنان گسیختگی دنیای پرزور با تقدیرگرایی مان گره کوری خورده باشد. شاید هم تقدیرگرایی است که کار دستمان داده است. هر چه که هست سرنوشت پنهانی است که دهلیز پرپیچ و خم زندگی را برایمان رقم زده است.اغراق نیست ولی آنانکه می گویند «سرنوشت را خودمان می سازیم» یا «اندیشه من، خود من است»، درست شبیه به همانهایی که همواره دست به دامان « کودک درون» هستند و غافل از «بالغ» و « والد»، بدانند که دیر یا زود باید با « دلیل تراشی های سامان موجود زندگی» به کشمکش بپردازند…

مقدمه ای بر سیاست های پولی کشور

تحریریه مجله

…بخش پولی کشور اساس نیازهای رشد و تولیدات کشور است، به گونه ای که تأمین منابع مالی زمینه رونق تولید و رشد اشتغال را فراهم می نماید. علاوه بر این، اتخاذ سیاست های درست پولی باعث کاهش نقدینگی و تورم بالا می گردد.« به نظر می رسد سیاست های بخش پولی کشور نتوانسته است در سه مورد محوری تأمین مالی آسان و ارزان فعالیت های اقتصادی و کنترل نقدینگی چندان موفق بوده باشد. رشد حقیقی تسهیلات منفی است و تنگنای اعتباری و یا به بیان ساده فعالان اقتصادی کمبود شدید پول وجود دارد.» اینها تنها بخش کوچکی از گفته های اقتصاددان «محمود ختایی» در مقاله خود در سال ۱۳۹۵ است. آنچه مشهود است اینکه سیاست های پولی بانک مرکزی در جهت تحقق تأمین مالی بیشتر، کاهش نرخ بهره و کاهش رشد نقدینگی نه تنها گامهای مثبتی را برنداشته است بلکه به ویژه در سالهای اخیر سیاست های نادرستی را نیز اتخاذ کرده است. به گفته این اقتصاددان بانک مرکزی برای تأمین مالی فعالان اقتصادی و جلوگیری از فشارهای افزایش نرخ بهره، به اعطای تسهیلات به بعضی از موسسات مالی و کاهش نرخ سپرده قانونی متوسل گردید. ولی سیاست هایی از این دست عملاً منجر به افزایش نقدینگی گردید…

ابزارهای سیاست پولی در ایران

تحریریه مجله

بر اساس اعلام بانک مرکزی، این بانک در اجرای سیاست پولی مستقیماً از قدرت تنظیم کنندگی خود استفاده نموده و یا بطور مستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت ( اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده های نزد بانک مرکزی) استفاده می نماید. ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی عبارتند از ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار).ابزارهای مستقیم شامل کنترل نرخ های سود بانکی و سقف اعتباری می باشد. ابزارهای غیرمستقیم شامل نسبت سپرده های قانونی و اوراق مشارکت بانک مرکزی، همچنین سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی می باشد…

گواهی اعتبار مولد ( گام)

تحریریه مجله

…در مرحلــه نخســت، واحــد تولیــدی خریــدار نهــاده به عنــوان واحــد تولیــدی متعهــد از بانــک عامــل تقاضــا میکنــد تــا نســبت بــه اعتبارسـنجی و تعییـن مقـدار اعتبـار خـود جهت صـدور اوراق گام توسـط بانـک عامـل، بـا توجـه بــه وثایــق و مــدارک موردنظــر اقــدام کنــد.در مرحله دوم، واحــد تولیــدی متعهــد )خریـدار نهـاده) واحـد یـا واحدهـای تولیـدی متقاضـی (فروشـندٔه نهـاده) را جهـت اسـتفاده از اوراق گام بــه بانــک عامــل معرفــی میکنــد.در مرحلـه سـوم، واحـد تولیـدی متقاضـی از بانـک درخواسـت میکنـد در مقابـل دریافت اســناد مطالبــات (کــه نشــان دهندٔه طلــب قطعــی وی از واحــد تولیــدی متعهــد اســت(، نسـبت بـه صـدور اوراق گام و واگـذاری آن بـه وی اقــدام کنــد.در مرحلـه چهـارم، بانـک عامـل بر اسـاس اعتبـار تأیید شـدٔه واحـد تولیـدی متعهـد جهـت صــدور اوراق گام توســط خــود و درخواســت واحــد تولیــدی متقاضــی، نســبت بــه صــدور اوراق گام بــا سررســید مربوطــه (بــر اســاس اســناد مطالبــات) اقــدام میکنــد و اوراق گام صـادره را در ازای دریافـت اسـناد مطالبـات بـه واحــد تولیــدی متقاضــی منتقــل میکنــد…

گاه نامه ویکی تماس شماره 31 - ویکی بازار پول و سرمایه 1 - 56773
گاه نامه ویکی تماس شماره 31 - ویکی بازار پول و سرمایه 2 - 56773

مجله اینترنتی ویکی تماس

شماره 31 – ویکی بازار پول و سرمایه
نسخه کامل گاه‌نامه را از اینجا تهیه نمائید

خوب و بد بودجه ۱۴۰۰، از نگاه بخش خصوصی – بخش اول

تحریریه مجله

…موضوع مهم بعدی نرخ دلار است. در بودجه ۱۴۰۰ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان و ۱۱۵۰۰ تومان تعیین شده است. طبیعتاً نرخ واقعی ارز مشخص هست. بازار تعیین کننده است. نرخ ارز باید بر اساس نرخ واقعی در بودجه بیاید. همین نرخی که الان هست ۲۴یا۲۵ هزار تومان و بر این مبنا پیش بینی شود. گفته می شود که در بودجه هدف از اعلام نرخ ۴۲۰۰ یا ۱۱۵۰۰ تومان کمک به دهک های پایین و تأمین کالاهای اساسی هست. اتفاقاً خیلی از این کمکها به دهک های پایین نمی رسد چون مشخص نیست که چگونه توزیع می شوند. در حالی که ابتدا باید نرخ ارز واقعی شود، در بودجه بیاید و بعد یک سیستم رفاهی، اجتماعی برای افراد کم درآمد و دهک های پایین ایجاد شود. به این ترتیب امضای طلایی حذف خواهد شد، تأمین کالاهای اساسی که امکان تولید آنها در داخل نیست با قیمت پایین تری وارد شده، رانت جمع می شود و وزارت کار و رفاه اجتماعی هم به رسالت خود عمل می نماید. یعنی دهک های پایین و افراد کم توان را که به راحتی قابل شناسایی هستند شناسایی می کند و متناسب با سطح تأمین اجتماعی برای آنها رفاه ایجاد می نماید. با این نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان عملاً رانت ایجاد شده و کمکی به افراد ضعیف جامعه نخواهد شد…

رفع تعهدات ارزی بدهکاران بانکی

پایگاه خبری اتاق ایران

پانزدهم آذرماه مصادف با خبر خوشی بود که از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری مطرح شد. محمد نهاوندیان اعلام کرد مهلتی را که تا پایان پارسال برای تسویه حساب بدهکاران داده شده بود تا پایان ۹۹ تمدید شد. هر چند فرصت مراجعه به موسسات اعتباری تا پایان آذرماه است. وی اشاره نمود شیوع ویروس کرونا و مشکلاتی که دامان تولیدکنندگان را فراگرفت موجب شد تا بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت موجود، پیشنهاداتی را در کارگروه اقتصادی کرونا مطرح نمایند. پس از آن تصویب گردید که مهلتی که تا پایان سال گذشته برای تسویه حساب بدهکاران داده شده بود تا پایان سال ۹۹ تمدید شود. البته فرصت مراجعه به موسسات اعتباری تا پایان آذرماه است.در همین راستا، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران و کمیته ارزی این اتاق بیانیه ای را صادر و از ابلاغیه جدید استقبال نمودند…

بیانیه کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

پایگاه خبری اتاق ایران

…نکته شایان توجه دیگری که اگرچه این ابلاغیه در راستای منافع ملی و به‌منظور جلوگیری از اتلاف میلیاردها دلار از ثروت کشور که صرف واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی ضروری موردنیاز خانوارهای کشور شده، لحاظ گردیده، موضوع «ارز متقاضی» است که متأسفانه با موضوع «واردات بدون انتقال ارز» خلط شده؛ این در حالی است که «واردات بدون انتقال ارز» تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است؛ به این معنا که صادرکننده می‌توانست ارز را بدون رصد و نظارت بانک مرکزی به هر واردکننده‌ای انتقال دهد؛ درحالی‌که از تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال ۹۷ که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده؛ «واردات بدون انتقال ارز» عملاً منتفی شده است؛ چراکه صادرکنندگان منبعی برای واگذاری ارز یا واردات کالا ندارند که تحت عنوان «بدون انتقال ارز» از آن استفاده کنند؛ بنابراین موضوعی که در ابلاغیه اخیر تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» مطرح‌شده، بارها در تمامی بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی از فروردین ۹۷ مورد تأکید قرارگرفته و از گذشته عملیاتی بوده است…

شروع یک پایان، مرداد خونین – بخش دوم

محمدسجاد ابراهیمی

…هر ایرانی یک کدبورس؛ دیگر یک شوخی نیست؛ با کاهش روزانه ارزش ریال از یکسو و رونق بازار سرمایه از سوی دیگر قریب‌به‌اتفاق مردم ترجیح داده‌اند حتی اندک سرمایه خود را وارد بورس کنند تا ارزش دارایی نقدشان کمتر از این نشود. از این‌رو دیگر اتفاقات حول و حوش بازار سرمایه تنها برای اقتصاددان و کارشناسان مهم نیست و یک ملت گوش به زنگ اخبار این حوزه هستند و آن را رصد می‌کنند تا مبادا غفلتی باعث از دست رفتن سرمایه‌شان شود. ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ بسیاری از این سهامداران کم‌اطلاع که در چند ماه اخیر با وجود آشفته‌بازار اقتصادی، از بورس سود خوبی نصیبشان شده، انتظار دارند این سود روزانه با همان سرعت افزایش پیدا کند، از این‌رو با کوچک‌ترین نوسانی در بازار نگران و به‌تبع آن صف‌های فروش قفل می‌شوند. در این وضعیت اخبار درگوشی، شایعه‌ها، تایید و تکذیبیه‌های پی‌درپی و سخنان غیرکارشناسی قوز‌ بالای قوز و منجر به التهاب بازار سرمایه شده است. آخرین نمونه‌های این اخبار درگوشی و شایعات نیز به ماجرای دارادوم، گشایش اقتصادی و حالا سلف استاندارد موازی برمی‌گردد…

پیشنهاد سردبیر

خوش آمدید!

لطفا از طریق فرم زیر به حساب کاربری خود وارد شوید

بازیابی گذرواژه

لطفا جهت بازیابی گذرواژه، نام کاربری و یا ایمیل خود را وارد نمائید.

ورود / عضویت

Add New Playlist